Warunki korzystania

Ostatnia aktualizacja: 1 maja 2021 r

ZGODA NA WARUNKI

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy Tobą, osobiście lub w imieniu podmiot („Ty”) i właściciel tej witryny („my”, „nas” lub „nasz”), dotyczące Twojego dostępu do i korzystania z stronę internetową tikvid.cc oraz każdą inną formę medialną, kanał medialny, stronę mobilną lub aplikację mobilną z nią związaną, powiązane lub w inny sposób z nimi połączone (łącznie „Witryna”). Zgadzasz się, że wchodząc na Stronę, masz przeczytał, zrozumiał i zgodził się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ ZE WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA, WTEDY MASZ WYRAŹNY ZAKAZ KORZYSTANIA Z STRONY I MUSISZ NATYCHMIAST PRZERWAĆ KORZYSTANIE.

Niniejszym udostępnia się dodatkowe warunki i dokumenty, które mogą być od czasu do czasu publikowane w Witrynie wyraźnie włączone tu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian lub zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. O wszelkich zmianach poinformujemy Cię poprzez aktualizację datę „Ostatniej aktualizacji” niniejszych Warunków użytkowania i zrzekasz się prawa do otrzymywania szczegółowych powiadomień o każdym takim przypadku zmiana. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków użytkowania, aby być na bieżąco z aktualizacjami. Będziesz z zastrzeżeniem zmian w zmienionych Warunkach, uznaje się, że zostały one poinformowane i zaakceptowane Wykorzystanie poprzez dalsze korzystanie z Witryny po dacie opublikowania zmienionych Warunków użytkowania.

Informacje zawarte w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które mogłoby podlegać nas do wszelkich wymogów rejestracyjnych w obrębie takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które się na to zdecydują uzyskując dostęp do Strony z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z prawa lokalnego, jeżeli i w zakresie, w jakim mają zastosowanie przepisy lokalne.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

O ile nie wskazano inaczej, Witryna stanowi naszą zastrzeżoną własność, a cały kod źródłowy, bazy danych, funkcje, oprogramowanie, projekty stron internetowych, materiały audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika w Witrynie (łącznie zwane „Treścią”) oraz zawarte w nich znaki towarowe, znaki usługowe i logo („Znaki”) stanowią naszą własność lub są przez nas kontrolowane, lub licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i znakami towarowymi oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowe prawa autorskie i konwencje międzynarodowe. The Treści i Znaki są udostępniane w Witrynie „TAK JAK JEST”, wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem jako wyraźnie określone w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny ani żadna Treść ani Znaki nie mogą być kopiowane, powielane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane, rozpowszechniane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody pozwolenie.

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Nie możesz naruszać praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw własności do informacji jakiejkolwiek strony. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie działania wobec danych, które podajesz pobrane za pośrednictwem naszego serwisu.

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) masz zdolność prawną i zgadzasz się jej przestrzegać niniejsze Warunki użytkowania; (2) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz, lub jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, tak jest otrzymał pozwolenie rodziców na korzystanie z Witryny; (3) nie będziesz mieć dostępu do Strony w sposób zautomatyzowany lub inny niż człowiek, czy to za pośrednictwem bota, skryptu, czy w inny sposób; (4) nie będziesz korzystać z Witryny w celach nielegalnych lub nieautoryzowanych; oraz (5) korzystanie przez Ciebie z Witryny nie będzie naruszać żadnego obowiązującego prawa ani regulacji.

DZIAŁANIA ZABRONIONE

Nie możesz uzyskiwać dostępu do Strony ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Stronę. The Witryny nie można używać w związku z żadnymi przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są specjalnie zatwierdzone lub zatwierdzone przez nas.

Jako użytkownik Witryny zgadzasz się nie::

  1. Systematycznie pobieraj dane lub inną treść ze Strony w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez naszej pisemnej zgody.
  2. Dyskredytowanie, niszczenie lub w inny sposób krzywdzenie, naszym zdaniem, nas i/lub Witryny.
  3. Wykorzystuj informacje uzyskane z Witryny w celu nękania, znęcania się lub wyrządzania krzywdy innej osobie.
  4. Angażować się w nieautoryzowane tworzenie ramek lub łączenie się z Witryną.
  5. Ingerować, zakłócać lub tworzyć nadmierne obciążenie Witryny lub sieci lub usług z nią połączonych Strona.
  6. Kopiuj lub dostosowuj oprogramowanie Strony, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript i inne kod.
  7. Odszyfrować, dekompilować, dezasemblować lub odtwarzać kodu źródłowego dowolnego oprogramowania, które zawiera lub w jakikolwiek sposób tworzy w części Witryny.
  8. Korzystaj z Witryny w ramach wszelkich prób konkurowania z nami lub w inny sposób korzystaj z Witryny i/lub Treści w jakimkolwiek celu przedsięwzięcie generujące dochód lub przedsięwzięcie komercyjne.
REKLAMODAWCY

Umożliwiamy reklamodawcom wyświetlanie ich reklam i innych informacji w niektórych obszarach Witryny, np jako reklamy na pasku bocznym lub reklamy banerowe. Jeśli jesteś reklamodawcą, ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie reklamy umieszczane w Witrynie oraz wszelkie usługi świadczone w Witrynie lub produkty sprzedawane za ich pośrednictwem reklamy. Ponadto jako reklamodawca gwarantujesz i oświadczasz, że posiadasz wszelkie prawa i uprawnienia do umieszczać reklamy w Witrynie, w tym między innymi dotyczące praw własności intelektualnej, praw do reklamy i prawa umowne. Po prostu zapewniamy przestrzeń do umieszczania takich reklam i nie mamy z nimi żadnych innych powiązań reklamodawcy.

ZARZĄDZANIE STRONĄ

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Strony pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania; (2) podjąć odpowiednie działania prawne przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejszy Regulamin Wykorzystywania, w tym między innymi zgłaszania takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń odmawiać, ograniczać dostęp, ograniczać dostępność lub wyłączać (w zakresie technologicznie wykonalne) dowolny Twój Wkład lub jakakolwiek jego część; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczenia, powiadomienia lub odpowiedzialność za usunięcie z Witryny lub wyłączenie w inny sposób wszystkich plików i treści znajdujących się w Witrynie są nadmierne lub w jakikolwiek sposób obciążają nasze systemy; oraz (5) w inny sposób zarządzać Stroną mające na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Strony.

OKRES I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy i obowiązują podczas korzystania z Witryny. BEZ OGRANICZANIA INNEGO POSTANOWIENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA ZASTRZEGAMY PRAWO DO, WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA I BEZ POWIADOMIENIA ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODMOWA DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z STRONY (W TYM BLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP) JAKIEJKOLWIEK OSOBIE Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWÓD, W TYM M.in. NARUSZENIE JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB ZOBOWIĄZAŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKI KORZYSTANIA LUB OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB ROZPORZĄDZEŃ. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE LUB USUŃ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE Opublikowałeś w dowolnym momencie, bez ostrzeżenia, według naszego wyłącznego uznania.

MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Strony w dowolnym momencie i z dowolnego powodu według własnego uznania i bez uprzedzenia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej Stronie. My także zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania udostępniania całości lub części Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności Tobie lub jakiejkolwiek osobie trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Witryny.

Nie możemy zagwarantować, że Witryna będzie dostępna przez cały czas. Możemy napotkać sprzęt, oprogramowanie lub inne elementy problemy lub konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych związanych ze Stroną, skutkujące przerwami, opóźnieniami lub błędami. My zastrzega sobie prawo do zmiany, przeglądu, aktualizacji, zawieszenia, zaprzestania lub innej modyfikacji Strony w dowolnym momencie i na czas z jakiegokolwiek powodu bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością uzyskania dostępu do Strony lub korzystania z niej w czasie przestoju lub zaprzestania działania Strony. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązanie nas do utrzymywania i wspierania Witryny lub dostarczania czegokolwiek związanych z nimi poprawek, aktualizacji lub wydań.

ZASTRZEŻENIE

STRONA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. ZGADZASZ SIĘ NA KORZYSTANIE Z WITRYNY I NASZYCH USŁUG BĘDZIESZ NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ I JEJ KORZYSTANIEM, W TYM M.in. DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI FIRMY WARTOŚĆ HANDLOWA, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIE PRAW. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ O DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI WITRYNY LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH Z WITRYNĄ ORAZ NAS NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI W TREŚCI I MATERIAŁACH, (2) OBRAŻENIA OSOBISTE LUB SZKODY W MIENIU JAKIEGOKOLWIEK CHARAKTERU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO STRONY I KORZYSTANIA Z NIEJ, (3) WSZELKI NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP LUB WYKORZYSTANIE NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH INFORMACJI OSOBOWYCH I/LUB FINANSOWYCH INFORMACJE W NIM PRZECHOWYWANE, (4) WSZELKIE PRZERWY LUB ZATRZYMANIE TRANSMISJI DO LUB ZE STRONY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE I PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY PRZEZ DOWOLNĄ OSOBĘ TRZECIĄ I/LUB (6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKICHKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU WYKORZYSTANIE WSZELKICH TREŚCI WYSŁANYCH, PRZESYŁANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIonych ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. NIE GWARANTUJEMY, NIE POTWIERDZAMY, GWARANTUJE ANI NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGA REKLAMOWANY LUB OFEROWANY PRZEZ OSÓB TRZECICH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, DOWOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ Z HIPERLINKAMI LUB DOWOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W DOWOLNYM BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE ORAZ NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY TOBĄ A JAKIMIKOLWIEK ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY PRODUKTÓW LUB USŁUG. Podobnie jak w przypadku zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem dowolnego środka przekazu lub w W KAŻDYM ŚRODOWISKU NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ SWOJĄ NAJLEPSZĄ OCENĄ I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ, JEŚLI TO WŁAŚCIWE.

GRANICE ODPOWIEDZIALNOSCI

W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI WOBEC PAŃSTWA LUB JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, SZKODY POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE, W TYM UTRATA ZYSKÓW, UTRATA DOCHODÓW, UTRATA DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI TAKIE USZKODZENIA.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze spółki zależne, stowarzyszone i wszystkie nasze odpowiednim członkom zarządu, agentom, partnerom i pracownikom przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądanie, w tym uzasadnione honoraria i wydatki adwokackie, złożone przez jakąkolwiek osobę trzecią w wyniku lub w wyniku: (1) użytkowania Strony; (2) naruszenia niniejszego Regulaminu; (3) jakiekolwiek naruszenie Państwa oświadczeń i gwarancji określonych w niniejsze Warunki użytkowania; (4) naruszenie przez Ciebie praw strony trzeciej, w tym między innymi praw intelektualnych prawa własności; lub (5) jakiekolwiek jawnie szkodliwe działanie wobec innego użytkownika Witryny, z którym połączyłeś się za pośrednictwem Strona. Niezależnie od powyższego zastrzegamy sobie prawo do przejęcia na Państwa koszt wyłącznej obrony i kontrolę nad jakąkolwiek sprawą, za którą masz obowiązek zabezpieczyć nas i zgadzasz się współpracować na swój koszt naszą obronę przed takimi roszczeniami. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach która podlega temu zabezpieczeniu w momencie uzyskania wiedzy o tym.

RÓŻNORODNY

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady i zasady operacyjne opublikowane przez nas w Witrynie lub w odniesieniu do Witryny stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a nami. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienie niniejszych Warunków użytkowania nie będzie działać jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działać w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Możemy scedować niektóre lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby kiedykolwiek. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechania działań spowodowane przez którekolwiek z nich przyczyny pozostające poza naszą rozsądną kontrolą. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków korzystania zostanie uznana za będzie niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia uważa się za możliwe do oddzielenia od niniejszych Warunków Zastosowanie i nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Nie ma wspólnego przedsięwzięcia, stosunek partnerski, pracowniczy lub agencyjny powstały między Tobą a nami w wyniku niniejszych Warunków użytkowania lub użytkowania Strony. Wyrażasz zgodę na to, że niniejsze Warunki Korzystania nie będą interpretowane przeciwko nam z uwagi na ich sporządzenie. Niniejszym zrzekasz się wszelkich środków obrony, jakie możesz mieć w oparciu o elektroniczną formę niniejszych Warunków użytkowania i jej brak podpisania przez strony niniejszej umowy w celu wykonania niniejszego Regulaminu.