Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 1 mei 2021

AKKOORD MET VOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“u”) en eigenaar van deze website (“wij”, “ons” of “onze”), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de tikvid.cc-website en elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie gerelateerd, gekoppeld of anderszins daarmee verbonden (gezamenlijk de “Site”). U gaat ermee akkoord dat u, door de Site te bezoeken, gelezen, begrepen en ermee ingestemd gebonden te zijn aan al deze Gebruiksvoorwaarden. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE VOORWAARDEN VAN GEBRUIK, DAN IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STOPPEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, zijn hierbij van toepassing uitdrukkelijk hierin door verwijzing opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, wijzigingen aan te brengen of wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook. Door te updaten zullen wij u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen de “Laatst bijgewerkte” datum van deze Gebruiksvoorwaarden, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving hierover te ontvangen wijziging. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van updates. Jij zal zijn onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld van en aanvaard te zijn, de wijzigingen in eventuele herziene Voorwaarden van Gebruik door uw voortgezette gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst.

De op de Site verstrekte informatie is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in welk land dan ook jurisdictie of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of daaraan onderworpen zou zijn ons aan elke registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land. Dienovereenkomstig, de personen die ervoor kiezen toegang krijgen tot de Site vanaf andere locaties doen dit op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving ervan lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven is de Site ons eigendom en zijn alle broncodes, databases, functionaliteiten, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de site (gezamenlijk de "Inhoud") en de daarin opgenomen handelsmerken, dienstmerken en logo's (de “Merken”) zijn eigendom van of worden beheerd door ons of aan ons in licentie gegeven, en worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten en internationale verdragen. De De inhoud en de merken worden uitsluitend ter informatie en voor persoonlijk gebruik op de site aangeboden “AS IS”. Behalve als zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, gelicentieerd of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming toestemming.

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. U mag geen inbreuk maken op het auteursrecht, handelsmerk of andere zaken eigendomsinformatierechten van welke partij dan ook. U bent volledig verantwoordelijk voor eventuele acties met betrekking tot de gegevens die u gebruikt gedownload via onze service.

GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:(1) u over de wettelijke bevoegdheid beschikt en dat u ermee instemt hieraan te voldoen deze Gebruiksvoorwaarden; (2) u bent niet minderjarig in het rechtsgebied waar u woont, of als u minderjarig bent ouderlijke toestemming heeft gekregen om de Site te gebruiken; (3) u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (4) u de Site niet voor illegale of ongeoorloofde doeleinden zult gebruiken; en (5) uw gebruik van de Site geen toepasselijke wet- of regelgeving schendt.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek worden onderschreven of door ons goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site gaat u ermee akkoord om niet::

  1. Op systematische wijze gegevens of andere inhoud van de site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory zonder schriftelijke toestemming van ons.
  2. Naar onze mening ons en/of de Site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schade toebrengen.
  3. Gebruik alle informatie verkregen van de Site om een ​​andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of schade toe te brengen.
  4. Zich bezighouden met ongeoorloofde framing van of koppelingen naar de Site.
  5. De Site of de netwerken of diensten waarmee deze verbonden zijn, verstoren, verstoren of onnodig belasten de site.
  6. Kopieer of pas de software van de site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
  7. Het ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software waaruit deze bestaat of die op enigerlei wijze wordt gemaakt een deel van de site openen.
  8. Gebruik de Site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de Site en/of de Inhoud anderszins voor enig doel inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming.
ADVERTEERDERS

We staan ​​adverteerders toe hun advertenties en andere informatie in bepaalde delen van de site weer te geven, zoals als zijbalkadvertenties of banneradvertenties. Als u een adverteerder bent, draagt ​​u de volledige verantwoordelijkheid hiervoor alle advertenties die u op de Site plaatst en alle diensten die op de Site worden aangeboden of producten die via deze Site worden verkocht advertenties. Verder garandeert en verklaart u als adverteerder dat u over alle rechten en bevoegdheden daartoe beschikt advertenties op de Site plaatsen, inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten, en contractuele rechten. Wij bieden eenvoudigweg de ruimte om dergelijke advertenties te plaatsen en hebben daar geen andere relatie mee adverteerders.

SITE BEHEER

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Voorwaarden schendt Gebruik, inclusief maar niet beperkt tot, het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking de toegang weigeren, de toegang beperken tot, de beschikbaarheid beperken van, of uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) al uw bijdragen of een deel daarvan; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, om alle bestanden en inhoud van de site te verwijderen of anderszins uit te schakelen buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen; en (5) de Site anderszins op een bepaalde manier beheren ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de Site te vergemakkelijken.

DUUR EN BEËINDIGING

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Site gebruikt. ZONDER ANDEREN TE BEPERKEN BIJ DE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR ONS EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) AAN IEDERE PERSOON, OM WELKE REDEN DAN OOK, OF VOOR GEEN REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SITE OF VERWIJDER ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT HEBT GEPLAATST, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR ONS EIGEN GOEDDUNKEN.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment en om welke reden dan ook bij ons te wijzigen, aan te passen of te verwijderen naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. Wij ook behoudt zich het recht voor om de website geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk aan u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site.

Wij kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar zal zijn. Er kunnen hardware-, software- of andere problemen optreden problemen of de noodzaak om onderhoud uit te voeren met betrekking tot de Site, resulterend in onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden zich het recht voor om de Site op elk moment of voor welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens een downtime of stopzetting van de Site. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als een verplichting voor ons om de Site te onderhouden en te ondersteunen, of om deze te leveren correcties, updates of releases die daarmee verband houden.

VRIJWARING

DE SITE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN AS-IS EN ZOALS BESCHIKBAAR. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN ZAL OP EIGEN RISICO ZIJN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF. IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES DIE AAN DE SITE GEKOPPELD ZIJN EN WIJ ZAL GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDEN VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE DAARIN OPGESLAGEN INFORMATIE, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SITE, (5) EVENTUELE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN/OF (6) FOUTEN OF OMISSIES IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OPGENOMEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE WORDT GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ GARANDEREN NIET, ONDERSCHRIJVEN NIET, GARANTIE OF AANVAARDT DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST DIE WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ELKE GEHYPERLINKTE WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME WORDT VERMELD, EN WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ OF ZIJN OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA WELKE MEDIUM OF IN IN ELKE OMGEVING MOET U UW BESTE OORDEEL GEBRUIKEN EN VOORZICHTIGHEID OETEN WAAR DAT PASSEND IS.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, INCIDENTELE SCHADE, SPECIALE SCHADE OF PUNITIES, WAARONDER WINSTDERVING, INKOMSTENVERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

VRIJWARING

U stemt ermee in ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen enig verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria en -kosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de site; (2) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (3) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele rechten eigendomsrechten; of (5) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site met wie u via de website verbinding hebt gemaakt Locatie. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging op zich te nemen controle over elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om, op uw kosten, mee te werken onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze schadeloosstelling zodra hij hiervan op de hoogte wordt gebracht.

GEMENGD

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op de Site of met betrekking tot de Site zijn geplaatst vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons onvermogen om enig recht uit te oefenen of af te dwingen of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden geldt niet als afstandsverklaring van een dergelijk recht of bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden werken in de ruimste mate toegestaan ​​door de wet. Wij kunnen (een deel van) onze rechten en plichten aan anderen overdragen te allen tijde. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door welke gebeurtenis dan ook oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien enige bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing is onwettig, nietig of niet-afdwingbaar zou zijn, wordt die bepaling of een deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden. Gebruik en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele overige bepalingen. Er is geen gezamenlijke onderneming, partnerschaps-, dienstverband- of agentuurrelatie die tussen u en ons tot stand is gekomen als resultaat van deze Gebruiksvoorwaarden of gebruiksvoorwaarden van de website. U gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze heeft opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het gebrek daaraan van ondertekening door de partijen hierbij om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren.